De Wet verbetering poortwachter en het spoor 2 traject

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is in Nederland in 2002 geïntroduceerd met als doel het bevorderen van de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. De wet heeft betrekking op ziekteverzuim en verschillende stappen die werkgevers, werknemers en arbodiensten moeten nemen om de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. Een van de belangrijkste onderdelen van de Wet verbetering poortwachter is het spoor 2 re-integratietraject.

Het spoor 2 re-integratietraject wordt ingezet wanneer een werknemer na twee jaar ziekte nog steeds niet in staat is om terug te keren naar het eigen werk of ander passend werk binnen het eigen bedrijf. Bij sporingsloop 1 wordt er geprobeerd om de werknemer binnen het eigen bedrijf passend werk aan te bieden. Als dit niet mogelijk is, wordt er overgegaan op spoor 2.

Bij het spoor 2 re-integratietraject gaat de verantwoordelijkheid voor de re-integratie over naar de werkgever. De werkgever is verplicht om een re-integratiebedrijf in te schakelen om de werknemer te begeleiden bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever. Het re-integratiebedrijf heeft de expertise en middelen om de werknemer te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan die past bij de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.

Het spoor 2 re-integratietraject bestaat uit verschillende stappen. Allereerst wordt er een intakegesprek gevoerd met de werknemer, waarbij de huidige situatie, mogelijkheden en beperkingen worden besproken. Vervolgens wordt er een re-integratieplan opgesteld, waarin doelen en stappen worden vastgelegd om de werknemer succesvol te laten re-integreren.

Het re-integratiebedrijf zal actief op zoek gaan naar passende vacatures en sollicitaties begeleiden. Dit kan onder andere bestaan uit het opstellen en optimaliseren van het cv, het begeleiden van sollicitatiegesprekken en het geven van sollicitatietrainingen. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren in passend werk bij een andere werkgever.

Gedurende het hele spoor 2 traject blijft de werkgever verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichtingen uit de Wvp en het financieel ondersteunen van de werknemer indien noodzakelijk. Het streven is om de werknemer binnen een jaar weer aan het werk te hebben.

Het belang van het spoor 2 re-integratietraject kan niet genoeg benadrukt worden. Het biedt kansen aan arbeidsongeschikte werknemers om weer aan het werk te gaan en bevordert de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast zorgt het voor kostenbesparingen voor werkgevers, omdat uitkeringen beperkt kunnen worden.

Het is daarom van groot belang dat zowel werkgevers als werknemers op de hoogte zijn van de rechten en plichten in het kader van de Wet verbetering poortwachter en het spoor 2 re-integratietraject. Een goede samenwerking tussen werkgever, werknemer en re-integratiebedrijf in het spoor 2 traject is essentieel voor succesvolle re-integratie en het vinden van passend werk.

Indien er sprake is van situationele arbeidsongeschiktheid, dus wanneer de ziekte afhankelijk is van de situatie, kan er ook gekozen worden voor outplacement. In dat geval kan de zieke medewerker beter geneld worden. Na de betermelding kan er vervolgens een vaststellingsovereenkomst opgemaakt worden waarin de ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd, wordt vastgelegd. Daarnaast kan er dus ook een regeling voor outplacementbegeleiding in worden opgenomen. Meestal mag de werknemer zelf het outplacementbureau uitkiezen, zolang het maar een een professioneel bureau is uiteraard. 

https://spoor2reintegratiespecialist.nl